(Senior) Consultants

Sanjeeth Busnur Indushekar

Sanjeeth Busnur Indushekar / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Sanjeeth Busnur Indushekar

Dennis Dudek

Dennis Dudek / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-67
E-Mail an Dennis Dudek

Niklas Giesen

Niklas Giesen / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-40
E-Mail an Niklas Giesen

David Hürter

David Hürter / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-84
E-Mail an David Hürter

Inga Ludes

Inga Ludes / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-10
E-Mail an Inga Ludes

Fouad Maazouz

Fouad Maazouz / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-81
E-Mail an Fouad Maazouz

Hans-Heiner Manhard

Hans-Heiner Manhard / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-73
E-Mail an Hans-Heiner Manhard

Moritz Melcher

Moritz Melcher / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-69
E-Mail an Moritz Melcher

Denys Mudrenko

Denys Mudrenko / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-13
E-Mail an Denys Mudrenko

Sebastian Ortmann

Sebastian Ortmann / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-65
E-Mail an Sebastian Ortmann

Tim Piekarski

Tim Piekarski / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-78
E-Mail an Tim Piekarski

Sebastian Rieling

Sebastian Rieling / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-76
E-Mail an Sebastian Rieling

Ruben Sander

Ruben Sander / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-0
E-Mail an Ruben Sander

Marius Sommerfeld

Marius Sommerfeld / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-91
E-Mail an Marius Sommerfeld

Tobias Stanek

Tobias Stanek / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-93
E-Mail an Tobias Stanek

Maximilian Traun

Maximilian Traun / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-64
E-Mail an Maximilian Traun

Erik Wittenburg

Erik Wittenburg / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-86
E-Mail an Erik Wittenburg

Timo Volbert

Timo Volbert / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-92
E-Mail an Timo Volbert

Caroline Wegner

Caroline Wegner / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-94
E-Mail an Caroline Wegner

Tanja Wulle

Tanja Wulle / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-61
E-Mail an Tanja Wulle

Mengyuan Zhou

Mengyuan Zhou / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-79
E-Mail an Mengyuan Zhou