(Senior) Consultants

Sanjeeth Busnur Indushekar

Sanjeeth Busnur Indushekar / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Sanjeeth Busnur Indushekar

Dennis Dudek

Dennis Dudek / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-67
E-Mail an Dennis Dudek

Niklas Giesen

Niklas Giesen / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-40
E-Mail an Niklas Giesen

Corinna Hesse

Corinna Hesse / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Corinna Hesse

David Hürter

David Hürter / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-84
E-Mail an David Hürter

Lisa Kaminski

Lisa Kaminski / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Lisa Kaminski

Inga Ludes

Inga Ludes / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-10
E-Mail an Inga Ludes

Niklas Lohölter

Niklas Lohölter / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-74
E-Mail an Niklas Lohölter

Fouad Maazouz

Fouad Maazouz / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-81
E-Mail an Fouad Maazouz

Hans-Heiner Manhard

Hans-Heiner Manhard / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-73
E-Mail an Hans-Heiner Manhard

Moritz Melcher

Moritz Melcher / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-69
E-Mail an Moritz Melcher

Denys Mudrenko

Denys Mudrenko / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-13
E-Mail an Denys Mudrenko

Sebastian Ortmann

Sebastian Ortmann / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-65
E-Mail an Sebastian Ortmann

Farid Osmanov

Farid Osmanov / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Farid Osmanov

Tim Piekarski

Tim Piekarski / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-78
E-Mail an Tim Piekarski

Mahumitha Rameshbabu

Mahumitha Rameshbabu / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Mahumitha Rameshbabu

Sebastian Rieling

Sebastian Rieling / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-76
E-Mail an Sebastian Rieling

Ruben Sander

Ruben Sander / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-0
E-Mail an Ruben Sander

Eric Schauer

Eric Schauer / Research Analyst
Telefon +4920131048393
E-Mail an Eric Schauer

Marius Sommerfeld

Marius Sommerfeld / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-91
E-Mail an Marius Sommerfeld

Maximilian Traun

Maximilian Traun / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-64
E-Mail an Maximilian Traun

Erik Wittenburg

Erik Wittenburg / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-86
E-Mail an Erik Wittenburg

Caroline Wegner

Caroline Wegner / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-94
E-Mail an Caroline Wegner

Tanja Wulle

Tanja Wulle / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-61
E-Mail an Tanja Wulle

Mengyuan Zhou

Mengyuan Zhou / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-79
E-Mail an Mengyuan Zhou