(Senior) Consultants

Sanjeeth Busnur Indushekar

Sanjeeth Busnur Indushekar / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Sanjeeth Busnur Indushekar

Dennis Dudek

Dennis Dudek / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-67
E-Mail an Dennis Dudek

Ricarda Frankenberg

Ricarda Frankenberg / Research Analyst
Telefon +492013104830
E-Mail an Ricarda Frankenberg

Niklas Giesen

Niklas Giesen / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-40
E-Mail an Niklas Giesen

Maik Güntner

Maik Güntner / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Maik Güntner

Corinna Hesse

Corinna Hesse / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Corinna Hesse

David Hürter

David Hürter / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-84
E-Mail an David Hürter

Fabian Joseph

Fabian Joseph / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-92
E-Mail an Fabian Joseph

Lisa Kaminski

Lisa Kaminski / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Lisa Kaminski

Niklas Lohölter

Niklas Lohölter / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-74
E-Mail an Niklas Lohölter

Hans-Heiner Manhard

Hans-Heiner Manhard / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-73
E-Mail an Hans-Heiner Manhard

Moritz Melcher

Moritz Melcher / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-69
E-Mail an Moritz Melcher

Denys Mudrenko

Denys Mudrenko / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-13
E-Mail an Denys Mudrenko

Sebastian Ortmann

Sebastian Ortmann / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-65
E-Mail an Sebastian Ortmann

Tim Piekarski

Tim Piekarski / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-78
E-Mail an Tim Piekarski

Mark Pivčević

Mark Pivčević / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Mark Pivčević

Maximilian Raddue

Maximilian Raddue / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-86
E-Mail an Maximilian Raddue

Madhumitha Rameshbabu

Madhumitha Rameshbabu / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-0
E-Mail an Madhumitha Rameshbabu

Sebastian Rieling

Sebastian Rieling / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-76
E-Mail an Sebastian Rieling

Ruben Sander

Ruben Sander / Research Analyst
Telefon +49 (201) 31 04 83-0
E-Mail an Ruben Sander

Eric Schauer

Eric Schauer / Research Analyst
Telefon +4920131048393
E-Mail an Eric Schauer

Marius Sommerfeld

Marius Sommerfeld / Research Analyst
Telefon +49 (201) / 31 04 83-91
E-Mail an Marius Sommerfeld

Maximilian Traun

Maximilian Traun / Senior Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-64
E-Mail an Maximilian Traun

Andreas Wanke

Andreas Wanke / Research Analyst
Telefon +492013104830
E-Mail an Andreas Wanke

Caroline Wegner

Caroline Wegner / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-94
E-Mail an Caroline Wegner

Tanja Wulle

Tanja Wulle / Consultant
Telefon +49 (201) 31 04 83-61
E-Mail an Tanja Wulle

Mengyuan Zhou

Mengyuan Zhou / Consultant
Telefon +49 (201) / 31 04 83-79
E-Mail an Mengyuan Zhou